Skip to main content

Pla d'igualtat

El col·lectiu de centres CERCA i les persones que l’integren basa la seva activitat en el respecte i igualtat entre les persones implicades. Tant la gestió de la recerca com les polítiques d’elegibilitat, ocupabilitat, representació institucional, distribució de recursos i avaluació han d’estar fonamentades en la justa valoració de les persones i evitar possibles biaixos i tendències discriminatòries.

Malgrat que les dones investigadores han començat a entrar amb força en alguns camps científics, aquest increment de xifres no és una evidència de l’absència del biaix de gènere, que impedeix la plena participació de la dona en la ciència, cosa que obstrueix la meritocràcia acadèmica i, alhora, limita els recursos humans necessaris per als avenços en competitivitat en la pròxima dècada (Corinne A. Moss-Racusin [et al.], 2012).

Així mateix, en algunes àrees s’ha vist com hi ha una distribució desigual dels recursos econòmics en recerca per a homes i dones: hi ha menys dones que reben fons com a investigadores principals de projecte, i, alhora, reben menys diners quan els projectes són concedits (Michael G. Head [et al.], 2013).

Pla d’igualtat d’oportunitats i gestió de la diversitat

Per ajudar a revertir aquesta situació, la comissió d’igualtat CERCA ha dissenyat un model de Pla d’igualtat d’oportunitats i gestió de la diversitat. Aquest Pla és una proposta per als centres CERCA perquè el personalitzin en cada cas i puguin, així, implementar les mesures corresponents.

La implementació de les pautes d’actuació adequades ha de portar a una situació d’equilibri que generarà més creativitat i més excel·lència en la dinàmica científica i tecnològica dels centres CERCA.

Pla d’igualtat d’oportunitats i gestió de la diversitat
pla-igualtat-mockup